MGOPS
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
ul. Warszawska 12 | 17-312 Drohiczyn

Aktualności

Najnowsze informacje z MGOPS

Strona główna » Aktualności » Aktualności » Informacje na temat zasad przyznawania dodatku osłonowego.

Informacje na temat zasad przyznawania dodatku osłonowego.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o dodatku osłonowym informuję, że na terenie Miasta i Gminy Drohiczyn obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie – Dział Świadczeń Rodzinnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie tel. 85 655-83-23 wew. 12,
e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl.

Minister właściwy do spraw Klimatu i Środowiska określił, w drodze rozporządzenia Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Poniżej informacje na temat zasad przyznawania dodatku osłonowego.

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w terminie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać po publikacji Rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o realizację dodatku osłonowego tu lub w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski będzie można składać osobiście (w wersji papierowej), w siedzibie MGOPS tj. ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn.

Zadanie będzie realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji można uzyskać

W siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie – Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 4 lub pod numerem : tel. 85 655-83-23 wew. 12

Komu przysługuje dodatek osłonowy:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100,00 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

– 400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

– 600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

– 850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

– 1150,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!!!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

– 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

– 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

– 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

– 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Informacja o przyznaniu świadczenia
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

4 sty 2022

Administrator

Administrator

Administrator

Skip to content